Ovjeritelj Uprave za neizravno oporezivanje - Dokumentacija


Zakonski i podzakonski akti

Ovjeritelj UNO vrši definiranje pravila rada prilikom izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda sukladno slijedećim zakonskim i podzakonskim aktima:

PDF Zakon o elektroničkom potpisu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 91/06),

PDF Zakon o elektroničkom dokumentu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/14),

PDF Pravilnik o bližim uvjetima za izdavanje kvalificiranih potvrda ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/17),

PDF Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektroničkog potpisa ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/17).


Interna pravila pružanja usluga Ovjeritelja UNO

Ovjeritelj UNO je uvjete izdavanja i pravila rada prilikom izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda definirao u sledećim dokumentima:

PDF Opći uvjeti izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda (PKI Disclosure Statement - PDS),

PDF Politika ovjeravanja Ovjeritelja Uprave za neizravno oporezivanje (Certification Policy - CP),

PDF Praktična pravila pružanja usluge ovjeravanja Ovjeritelja Uprave za neizravno oporezivanje (Certification Practices Statement - CPS).

PDF UNO profili potvrda (Lista svih profila potvrda koje izdaje Ovjeritelj UNO).


Potvrde izdavačkih poslužitelja Ovjeritelja UNO

UINORootCA (Potvrda korjenskog poslužitelja Ovjeritelja UNO).

UINOIssuingCA1 (Potvrda prvog izdavačkog poslužitelja Ovjeritelja UNO).

UINOIssuingCA2 (Potvrda drugog izdavačkog poslužitelja Ovjeritelja UNO).


Zahtjevi i ugovori o izdavanju i korištenju kvalificiranih elektroničkih potvrda

Za potrebe izdavanja i održavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda Ovjeritelj UNO je propisao sledeće obrasce:

PDF Ugovor o pružanju usluga Ovjeritelja Uprave za neizravno oporezivanje

PDF Prilog ugovora o pružanju usluga - Spisak zaposlenih

PDF Zahtjev za izdavanje kvalificirane elektroničke potvrde za potrebe pravne osobe ili državnog organa

PDF Zahtjev za izdavanje kvalificirane potvrde za fizičke osobe povezane s pravnim osobama

PDF Zahtjev za izdavanje kvalificirane potvrde za fizičke osobe

PDF Zahtjev za promjenu statusa kvalificirane elektroničke potvrde

PDF Zahtjev za deblokadu kartice i izdavanje novog PIN koda