Ovjerilac Uprave za indirektno oporezivanje - Cjenovnik usluga


Visina naknade za usluge izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda koje vrši Ovjerilac UIO definirana je Odlukom o utvrđivanju cijene usluga izdavanja i korištenja kvalificiranih elektronskih potvrda („Službeni glasnik BiH“, broj: 78/20) Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.

Usluge koje vrši Ovjerilac UIO odnose se na izdavanje Smart card paketa koji čine: smart kartica sa kvalificiranom elektronskom potvrdom generiranom od strane Ovjerioca UIO, čitač smart kartice, middleware Smart card softver, izdavanje kvalificirane elektronske potvrde na postojeću smart karticu Ovjerioca UIO i na deblokadu smart kartice.

Cijena usluga koje vrši Ovjerilac UIO sadržana je u slijedećoj tabeli:

Redni broj Vrsta usluge Cijena usluge po komadu
1. Smart kartica sa kvalificiranom elektronskom potvrdom, čitačem smart kartica i middleware Smart card softverom 180 KM
2. Smart kartica sa kvalificiranom elektronskom potvrdom 120 KM
3. Kvalificirana elektronska potvrda na postojećoj smart kartici Ovjerioca UIO 80 KM
4. Deblokada kartice 25 KM

Naknada za usluge Ovjerioca UIO se plaća na osnovu predračuna koji dostavlja Ovjerilac UIO, a prije izdavanja kvalificirane elektronske potvrde, odnosno izvršenja usluge Ovjerioca UIO.