Ovjerilac Uprave za indirektno oporezivanje - Izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda


Ovjerilac UIO vrši izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda:


Postupak izdavanja kvalificiranih potvrda fizičkim licima zaposlenim u pravnom licu

Izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda korisniku koji je zaposlen u pravnom licu vrši se u sljedećim koracima:

 1. Ovlašteni predstavnik pravnog lica popunjava, potpisuje i dostavlja sljedeće:
 2. Ovjerilac UIO pravnom licu na osnovu spiska zaposlenih i vrste usluge elektronskom poštom dostavlja predračun po važećem cjenovniku usluga Ovjerioca UIO.
 3. Nakon ispunjavanja finansijskih obaveza i sklapanja ugovora o pružanju usluga Ovjerioca Uprave za indirektno oporezivanje pristupa se obradi pojedinačnih zahtjeva zaposlenih u pravnom licu.
 4. Za svako fizičko lice sa spiska zaposlenih se popunjava, potpisuje i dostavlja sljedeće:
 5. Vrši se provjera identiteta svakog lica prije izdavanja kvalificirane elektronske potvrde.
 6. Ovjerilac UIO priprema ugovor o izdavanju i korišćenju kvalificirane elektronske potvrde koji se sklapa sa svakim fizičkim licem, vrši izdavanje kvalificirane elektronske potvrde za korisnika i priprema paket za preuzimanje (potvrda na smart kartici, čitač kartica, potreban softver za instaliranje).
 7. Zaposleni vrši preuzimanje paketa u grupi za informacione tehnologije UIO u regionalnom centru u kome je zahtjev podnesen i pri tome potpisuje izjavu o preuzimanju smart kartice.

Dokumentacija iz tačke 1. se podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih centara UIO:
Regionalni centar Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
Regionalni centar Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
Regionalni centar Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
Regionalni centar Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

NAPOMENA: Ukoliko je u pitanju pravno lice koje želi da uspostavi elektronsko poslovanje sa UIO, može se zajedno sa dokumentacijom iz tačke 1. dostaviti i:


Postupak izdavanja kvalificiranih potvrda fizičkim licima

Izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda korisniku koji se identificira kao fizičko lice vrši se u sljedećim koracima:

 1. Korisnik popunjava, potpisuje i lično donosi:
 2. Nakon provjere identiteta korisniku se dostavlja predračun zavisnoсti od vrste usluge a u skladu sa cjenovnikom usluga Ovjerioca UIO.
 3. Ovjerilac UIO priprema ugovor o izdavanju i korištenju kvalificirane elektronske potvrde koji se sklapa sa korisnikom, vrši izdavanje kvalificirane elektronske potvrde za korisnika i priprema paket za preuzimanje (potvrda na smart kartici, čitač kartica, potreban softver za instaliranje).
 4. Korisnik vrši preuzimanje paketa u grupi za informacione tehnologije UIO u regionalnom centru u kome je zahtjev podnesen i pri tome potpisuje izjavu o preuzimanju smart kartice.