Овјерилац Управе за индиректно опорезивање - Документација


Законски и подзаконски акти

Овјерилац УИО врши дефинисање правила рада приликом издавања квалификованих електронских потврда у складу са следећим законским и подзаконским актима:

PDF Закон о електронском потпису БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 91/06),

PDF Закон о електронском документу БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 58/14),

PDF Правилник о ближим условима за издавање квалификованих потврда ("Службени гласник БиХ", број: 14/17),

PDF Правилник о мјерама и поступцима употребе и заштите електронског потписа ("Службени гласник БиХ", број: 14/17).


Интерна правила пружања услуга Овјериоца УИО

Овјерилац УИО је услове издавања и правила рада приликом издавања квалификованих електронских потврда дефинисао у сљедећим документима:

PDF Општи услови издавања квалификованих електронских потврда (PKI Disclosure Statement - PDS),

PDF Политикa овјеравања Овјериоца Управе за индиректно опорезивање (Certification Policy - CP),

PDF Практична правила пружања услуге овјеравања Овјериоца Управе за индиректно опорезивање (Certification Practices Statement - CPS).

PDF УИО профили потврда (Листа свих профила потврда које издаје Овјерилац УИО).


Потврде издавачких сервера Овјериоца УИО

UINORootCA (Потврда корјенског сервера Овјериоца УИО).

UINOIssuingCA1 (Потврда првог издавачког сервера Овјериоца УИО).

UINOIssuingCA2 (Потврда другог издавачког сервера Овјериоца УИО).


Захтјеви и уговори о издавању и коришћењу квалификованих електронских потврда

Сви обрасци захтјева везаних за издавање и коришћење квалификованих елекронских потврда Овјериоца УИО као и уговор о пружању услуга (уговор са правним лицем - пословним субјектом) попуњавају се помоћу електронских форми доступних на адреси https://ezahtjevi.uino.gov.ba:6443/sr-cyrl/vrstaZahtjeva тако што се у понуђеном менију одабира жељена врста захтјева.