Овјерилац Управe за индиректно опорезивање


Управа за индиректно опорезивање је изградила инфраструктуру јавних криптографских кључева (Public Key Infrastructure – PKI) и као овјерилац у смислу Закона о електронском потпису („Службени гласник БиХ“, број: 91/06) присутна је као овјерилац који пружа услуге издавања квалификованих електронских потврда, под именом Овјерилац УИО.

Од 12.05.2021. године Овјерилац УИО је уписан у регистар овјерилаца у Босни и Херцеговини који се води при Уреду за надзор и акредитацију овјерилаца.

Овјерилац УИО врши издавање квалификованих електронских потврда у складу са законским прописима, општим актима и упутствима Овјериоца УИО која регулишу ову област. Услови под којима Овјерилац УИО издаје квалификоване електронске потврде су дефинисани у документу Општи услови издавања квалификованих електронских потврда .

Општа правила функционисања Овјериоца УИО садржана су у документима:

Овјерилац УИО издаје квалификоване потврде које су у складу са eIDAS уредбом ЕУ број 910/2014, креиране су по стандарду X.509 верзија 3 и намијењене су за верификовање квалификованог електронског потписа.

Приликом издавања корисницима се креирају двије електронске потврде:

Квалификована електронска потврда се може издати само физичком лицу, у складу са Законом о електронском потпису. Физичко лице има право да у име правног лица користи квалификовану електронску потврду, уколико му то дозволи правно лице. Уколико Овјерилац УИО издаје квалификовану електронску потврду физичком лицу, које је запослено у правном лицу, у оквиру атрибута који идентификују корисника налазе се и подаци који означавају назив правног лица.

За издавање квалификоване електронске потврде, корисник је дужан да:

Kоришћење квалификоване електронске потврде се уговара на рок од пет година и везује се за дан издавања потврде.

Детаљније о поступку издавања квалификованих електронских потврда можете прочитати у дијелу Издавање квалификованих потврда